Svētdiena, 18. februāris, 2018
Kintija, Kora
Laika ziņas           +C
Vēja virziens       Vēja ātrums m/s 

0

Konkursi, fondi, mācības

3. janvāris, 2017. gads 4

Raksta autors:

Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības atbalsta centrs informē par projektu konkursiem, semināriem un citiem jaunumiem.

1. CFLA izsludina projektu atlasi par ES fondu atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos


Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi Ekonomikas ministrijas sagatavotajā Eiropas Savienības (ES) fondu programmā par Kohēzijas fonda (KF) atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos. Kopumā šim mērķim pieejamais KF finansējums ir 32,5 miljoni eiro.


Projektu iesniegumu pieņemšana CFLA notiek no 13. decembra līdz 13.  martam. Projektu iesniedzēji var būt komersanti, kuru pamatdarbības nozare ir apstrādes rūpniecība.


Vienam projektam maksimāli pieļaujamais attiecināmo izmaksu kopējais apmērs ir 2 miljoni eiro un maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 600 000 eiro. Noteikts arī minimālais publiskā finansējuma apmērs vienam projekta iesniegumam, un tas ir 50 000 eiro. KF atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir līdz 30 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.


Programmā kopumā paredzētais attiecināmais finansējums ir 38 300 036 eiro, tai skaitā KF finansējums - 32 555 030 eiro un privātais finansējums – vismaz 5 745 006 eiro. Līdz 2018. gada 31. decembrim pieejamais KF finansējums ir 30 539 874 eiro.


Šīs ES fondu programmas mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē.


Atbalsts tiks piešķirts ēku energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves darbu veikšanai, energoefektivitātes paaugstināšanai esošajās ražošanas iekārtās, kā arī  esošo ražošanas iekārtu aizstāšanai ar energoefektīvākām. Tāpat paredzēts, ka finansējumu var ieguldīt ēku inženiersistēmu atjaunošanā, pārbūvē vai izveidē un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanā.


Detalizēti projektu īstenošanas nosacījumi pieejami Ministru kabineta 06.09.2016. noteikumos Nr. 590.


KF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" ietvaros.


Projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma veidlapa un palīgmateriāli pieejami CFLA mājaslapas sadaļā “Izsludinātās atlases”.


Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases .


Informāciju sagatavoja: Daiga Reihmane,, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, sabiedrisko attiecību vadītāja
tālr. 26820413, 26553175, daiga.reihmane@cfla.gov.lv
www.cfla.gov.lv2. LIAA uzsāk projektu pieņemšanu 15 biznesa inkubatoros visā Latvijā


2016.gada. 1.decembrī sākas projektu pieņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 14 reģionālajos biznesa inkubatoros visā Latvijā, kā arī Rīgas Radošo industriju biznesa inkubatorā. Plānots, ka septembrī darbu uzsākušie inkubatori veicinās auglīgu un inovatīvu jauno komersantu attīstību, tādējādi gan attīstot Latvijas ekonomiku, gan veicinot reģionālo izaugsmi.


„Uzņēmējdarbības vides uzlabošana ir viens no valsts ekonomiskās izaugsmes sekmēšanas posmiem. Lai atbalstītu komersantus tieši uzņēmējdarbības uzsākšanas fāzē, biznesa inkubatoru programmas ietvaros radīta augsti kvalitatīva, visos Latvijas reģionos vienlīdzīga, inkubācijas vide. Šī atbalsta programma ir efektīvs veids uzņēmējdarbības uzsākšanas aktivizācijai, īpaši reģionos. Biznesā parasti visgrūtākais ir sākums, kad ne reti pietrūkst zināšanu, pieredzes un finanšu. Biznesa inkubatoru atbalsts ļaus jaunajiem uzņēmumiem ātri un sekmīgi iziet cauri šim starta posmam, lai tālāk jau paši spētu veiksmīgi attīstīties, augt un dot pienesumu Latvijas tautsaimniecībai,” norāda ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.


Inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un pilnveidei nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.


Jaunajā inkubatoru programmā ir pieejama arī tā sauktā pirmsinkubācija, kuras ietvaros uzņēmēji var testēt savas biznesa idejas un saņemt konsultācijas. Katrā biznesa inkubatorā ir izveidota koprades telpa jeb open-office, kur gan pirmsinkubācijas procesā, gan arī pēc uzņemšanas inkubatorā var strādāt, tikties ar klientiem un veidot īpašu vidi pieredzes apmaiņai.


Inkubatorā uzņēmumi var saņemt visu nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem pakalpojumiem tiks piemērots 50% līdzfinansējums, proti, uzņēmumam no pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs segt tikai 50%, un inkubators attiecīgi nosegs otru pakalpojuma vērtības daļu.


Projektus var pieteikt LIAA mājas lapā, kādā no 15 biznesa inkubatoriem (pilns inkubatoru kontaktu saraksts), kā arī, sūtot pa pastu uz LIAA centrālo biroju Rīgā, Pērses ielā 2. Informācija par pieteikšanās kārtību inkubatorā un cita informācija pieejama LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv.


Papildinformācija: Vineta Vilistere-Lāce, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Tālrunis: +371 67039422, Fakss: +371 67039401, E-pasts: vineta.vilistere@liaa.gov.lv

 


3. Lauku atbalsta dienests izsludinājis vairākus pasākumus, kas saistīti ar mežu apsaimniekošanu:


Līdz 16.01.2017. notiek pieteikšanās pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" 8.1 apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana"


Līdz 16.01.2017. notiek pieteikšanās pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" 8.4.apakšpasākumā "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana".


Līdz 16.01.2017. notiek pieteikšanās pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" 8.5.apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai".

 


4. Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.


Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2017.gada 1.februāra līdz 2017.gada 1.martam
Sludinājuma kopsumma: 571 668,04 EUR
Projektu darbības teritorija: Dundagas novads, Ventspils novads un Talsu novada Īves, Lubes un Valdgales pagasti. Projektiem, kuros plāno iegādāties mobilo tehniku vai veikt apmācības darbinieku produktivitātes kāpināšanā, ir iespējama plašāka darbības teritorija.
Rīcība ELFLA1: Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana
Mērķis: Veicināt sīko, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos
Apbalsta apmērs 571 668,04 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība         
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai;
Darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Rīcības apraksts: Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo darbības uzlabošanu un paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomās. Atbalsts esošiem mājražotājiem un jauniem darbības uzsākšanai. Ieguldījumu atbalsts paredzēts būvniecībā, iekārtu un aprīkojuma iegādē, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. Vietējās lauksaimniecības produkcijas realizācijas vietu izveide iespējama arī republikas nozīmes pilsētās, izņemot Rīgu.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR,
100 000 EUR - infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas
Maksimālā atbalsta intensitāte:  70%; 80% - kopprojektiem

Projektu vērtēšanas kritēriji pieejami biedrības mājas lapā: http://www.ziemelkurzeme.lv/projects/rural-development/Kriteriji/

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties un iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā Pils iela 14 (Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās) vai Ventspilī Skolas iela 4 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).


Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.


Kontaktperosnas:
Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv,
Konsultante Evita Roģe – tel.29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv

Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā EPS, kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.

 

 

5. Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu nepārtrauktās pieņemšanas 3.kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos” un 43.02.2. „Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs”.


Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2017.gada 1.februāra līdz 2018.gada 31.decembrim
Sludinājuma kopsumma: 385 897,93 EUR
Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves pagasti un Ventspils pilsēta.
Rīcība EJZF1: Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana
Mērķis: Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un paaugstināt to konkurētspēju
Apbalsta apmērs 385 897,93 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība:        
Pievienotās vērtības veidošanai un inovācijas veicināšanai visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos;
Darbību dažādošanai zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs.

Rīcības apraksts: Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG teritorijas piekrastes pagastos strādājošos uzņēmumus, sniedzot atbalstu esošās saimnieciskās darbības uzlabošanai – tai skaitā ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, kā arī jaunu zvejnieku un zivju produkcijas ražotāju darbības uzsākšanai. Piemēram: atbalstu var saņemt zvejas inventāra uzglabāšanas un/vai tā remonta telpu nodrošināšanai, zivju atvēsināšanai un uzglabāšanai, pirmapstrādes izveidošanai, specializētā transporta iegādei.
Atbalsts paredzēts arī saimnieciskās darbības dažādošanai jūras ekonomikas nozarēs (jūras transports, zivju produkcijas tirdzniecība, piekrastes tūrisms un citas ar jūru un piekrasti saistītas darbības), it sevišķi zvejniecības un tūrisma nozares sezonalitātes ietekmes mazināšanai. Papildus atbalsts projektiem, kas paredz inovatīvu produktu vai pakalpojumu radīšanu.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR,
100 000 EUR - infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas
Maksimālā atbalsta intensitāte 50%
30% - lielam uzņēmumam, zvejas kuģa dzinēja maiņai
70% - Inovatīvam projektam
80% - Kopprojektam un ar piekrastes zveju saistītam projektam


Projektu vērtēšanas kritēriji pieejami biedrības mājas lapā: http://www.ziemelkurzeme.lv/projects/fisheries/ZKriteriji


Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties un iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā Pils iela 14 (Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās) vai Ventspilī Skolas iela 4 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).


Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.


Kontaktperosnas:
Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv,
Konsultante Evita Roģe – tel.29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv


Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.
 

 


Projektu konkursi, semināri, kas attiecas ne tikai uz uzņēmējdarbību:

 

1. Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija izsludina šādus projektu konkursus finansējuma saņemšanai 2017.gadā vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”:


1.1. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana (aktivitātē kopējais pieejamais finansējums EUR 287 000);
1.2. Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana (aktivitātē kopējais pieejamais finansējums EUR 41 000);
Projektu konkursu mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 27. janvāris.


Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz LVAF administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami LVAF administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi, Projektu konkursu nolikumi”.


Sīkāka informācija par konkursiem: tālr. 67503322; e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv2. Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija izsludina šādus projektu konkursus finansējuma saņemšanai 2017.gadā vadlīnijā “Multisektoriālie projekti”:


2.1. Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai (aktivitātē kopējais pieejamais finansējums EUR 150 000);
2.2. Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai (aktivitātē kopējais pieejamais finansējums EUR 180 000).
Projektu konkursu mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros realizēti prioritāri datu ieguves un analīzes pasākumi vides politikas ieviešanai, vai sadarbībā ar NVO realizēti projekti vides problēmu risināšanai un vides stāvokļa uzlabošanai.


Projektu iesniegšana norisināsies 2 etapos, un projektu koncepciju iesniegšanas termiņš: 2017. gada 03. februāris.


Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz LVAF administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami LVAF administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi, Projektu konkursu nolikumi”.


Sīkāka informācija par konkursiem: tālr. 67503322; e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv3. EK aicina iesniegt pieteikumus politikas inovāciju projektiem izglītībā
Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi uzaicinājumu iesniegt projektu pieteikumus Erasmus+ 3.pamatdarbības „Atbalsts politikas reformām: politikas inovāciju iniciatīvas” ietvaros – uz nākotni vērstiem Eiropas sadarbības projektiem izglītības un mācību jomā.


Sadarbības projekti ar nākotnes perspektīvu (Forward-Looking Cooperation Projects jeb FLCP) ir transnacionālie sadarbības projekti, kuri izveidoti, lai noteiktu, pārbaudītu, izstrādātu vai novērtētu novatoriskas politikas pieejas, kurām ir potenciāls kļūt par noteicošām un kas sniedz ieguldījumu izglītības un apmācības sistēmās.


Ar šiem projektiem ir jānodrošina padziļinātas zināšanas par mērķgrupu(-ām), mācīšanas vai apmācības situācijām un efektīvām metodēm un rīkiem, ar kuru palīdzību var attīstīt politiku, kā arī secinājumus, kas ir būtiski politikas veidotājiem izglītības un apmācības jomā visos līmeņos.


Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 14. marts (12:00 pēc Briseles laika). Detalizēta informācija un dokumentācija pieejama EK Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūras (EACEA) mājas lapā.


EK un EK izpildaģentūra EACEA organizē Informācijas dienu projektu pieteikumu sagatavošanai, kas notiks 2017. gada 27. janvārī, Briselē. Detalizētāka informācija un reģistrēšanās.


http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=39159&utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=VIAA+aktualit%C4%81tes+26.12+-+30.12.&utm_medium=email

 


4. Valsts Kultūrkapitāla Fonds (VKKF) ir izsludinājis VKKF mērķprogrammas 2017:


Muzeju nozares attīstības programma


Mērķis - sekmēt muzeju nozares attīstību, lai veicinātu nozares konkurētspēju, paplašinot Nacionālā muzeja krājuma bagātināšanas, izpētes un izmantošanas iespējas atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām.


Saskaņā ar vienošanos starp VKKF un Kultūras ministriju, šajā programmā nevar iesniegt projektus Kultūras ministrijas padotībā esošie muzeji (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs; Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs; Rundāles pils muzejs;  Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs; Memoriālo muzeju apvienība;  Latvijas Nacionālais vēstures muzejs; Rakstniecības un mūzikas muzejs; Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts).


Programmas finansējums - 200 000 EUR


Kontaktinformācija:
kuratore Vita Vilka, tālrunis: 67503896; 67503177
e-pasts: vita@kkf.lv

 


Līdz 2017. gada 27. janvārim pulksten 12.00 (vai sūtot pa pastu - līdz 2017. gada 23. janvārim (pasta zīmogs)) VKKF pieņem pieteikumus šā gada 1. kultūras projektu konkursā Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs. Aicinām projektu pieteicējus uzmanīgi iepazīties ar nolikuma prasībām un sagatavot pieteikumus konkursam atbilstoši tām! (Publicēts 02.01.2017.)Līdz 2017. gada 27. janvārim pulksten 12.00 (vai sūtot pa pastu - līdz 2017. gada 23. janvārim (pasta zīmogs)) VKKF pieņem pieteikumus mērķprogrammu konkursos -  "Viesizrādes Latvijā", "Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos" un "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana". (Publicēts 02.01.2017.)Līdz 2017. gada 27. janvārim pulksten 12.00 (vai sūtot pa pastu - līdz 2017. gada 23. janvārim (pasta zīmogs)) VKKF pieņem pieteikumus mērķprogrammas "Latvijai - 100" . konkursā. Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs un VKKF organizē semināru par mērķprogrammu „Latvijai - 100”. Seminārs norisināsies 2017. gada 5. janvārī pulksten 11.00 Eiropas mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā. Seminārā VKKF pārstāvji informēs un atbildēs uz jautājumiem par projektu noformēšanu un iesniegšanas kārtību, savukārt Latvijas valsts simtgades biroja pārstāvji pastāstīs par mērķprogrammas mērķi un uzdevumiem. Ņemot vērā to, ka vietu skaits ir ierobežots, lūdzam pieteikt dalību seminārā līdz 4.janvāra plkst.11.00, reģistrācija semināram šeit: http://mlgn.to/39cd

 


5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) rīko interaktīvu semināru par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju 2050. gadam.


Seminārs norisināsies 2017. gada 6. janvārī Kuldīgā, RPIVA Kuldīgas filiālē Kalna ielā 19 (21. auditorijā).


Seminārā aicināti piedalīties pārstāvji no pašvaldībām, komersantiem, augstākās izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām u.tml. Seminārā tiks sniegta vispusīga informācija par klimata pārmaiņām pasaulē un Latvijā, kā arī par oglekļa mazietilpīgu attīstību. Seminārā plānotas diskusijas par potenciālajiem Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģijā 2050.gadam iekļaujamajiem rīcības virzieniem, to ietvaros līdz 2050. gadam sasniedzamajiem rezultātiem:

enerģētika, t.sk., energoresursi un energoefektivitāte;
zemes apsaimniekošana, t.sk., lauksaimniecība un mežsaimniecība;
transports;
patēriņš;
pētniecība un inovācijas.


Papildus, semināru dalībniekiem tiks sniegta arī aktuālākā informācija par dažādu finanšu instrumentu ietvaros pieejamo finansējumu uz oglekļa mazietilpīgu attīstību vērstu pasākumu īstenošanai.


Oglekļa mazietilpīga attīstība nozīmē pakāpenisku pāreju uz oglekļa mazietilpīgu ekonomiku – ekonomiku, kas rada minimālas siltumnīcefekta gāzu (SEG), sevišķi oglekļa dioksīda (CO2), emisijas. Pārdomāti īstenotai oglekļa mazietilpīgai attīstībai var būt ne vien pozitīva ietekme uz klimatu un vidi, bet arī uz ekonomiku un sociālo sfēru.


Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar VARAM projekta koordinatori Elīnu Reihmani e-pastā: elina.reihmane@varam.gov.lv

 

 

Informāciju apkopoja:
Baiba Kūma
Kurzemes plānošanas reģiona
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Tel. 63807276

twilavb16 26. jūnijs, 2017. gads / 08:35
Gay porn from collective networks http://men.sexblog.pw/?pg.cade gay images gay creeps mothership gay gay wear ronaldo gay

Andrewzes 16. decembris, 2017. gads / 02:12
<i>Australia Zoo - About Us - Zoo Crew -BigCats Your browse indicates if you've viisited this link</i>.<br> TheOriginalScratch Lounge - Worlds Your browser indicates if you'ce visited this loink : TheOriginalScratch Lougne - Worlds BestCatScratcher- Includes Catnip : CardboarSdcratchers: Pet Supplies More results.<br> [url=http://cat-peeing.ml/cat-litter-pregnancy/8-wheat-cat-litter-allergy.html]Wheat cat litter allergy[/url] [url=http://cat-peeing.ml/cat-peeing-on-floor/64-designer-pet-products-cat-box.html]Designer pet products cat box[/url] The variety of vocalizations is attributed to a cat’s vcoal apparatus, which allows him to vocalize while exhaling and inhaling. Changing throat and oral muscle 21 Cat Behaviors, 32 Cat Sounds and their Secret Meaning ... </h2>.<br> <strong>TidyCats ® - Purina® Purina Your browser indicates if you've visited this link</strong>.<br> four paws keep off repellent cat & kitten spray EasyDefesne AllNaturalFlea& TickSpray OnlyNaturalPet Your browser indicates if you've visiteed this link EasyDefenseFlea& TickSprayis an allnaturalrepellent made with geraniol and pepprrmint oil. Spritz your pet before walks to keep bitign insects at bay. More results.<br> <h4>Innotek ultivet Ssscat - Your browser indicates if you've visited this link</h4>.<br> [url=http://cat-peeing.ml/cat-peeing-blood/48-high-tech-cat-litter-boxes.html]High tech cat litter boxes[/url] [url=http://cat-peeing.ml/cat-peeing-blood/5-how-do-i-remove-cat-urine-smell-from-furniture.html]How do i remove cat urine smell from furniture[/url] Two cats crouch, facing each other, on either side of a windwo. Both. A primary mode of cat communication is body language such as the position of the ears and mouth. Cat communication is the transfer of information by one or more cats that has an effect on cats communicate with each other? - Updated 2017 - Quora</u>.<br> <i>CatPeesOutsidetheLitterBox ? Suggestions That May Help Your browser indicates if you've visited this link</i>.<br> young male cta peeing on bed <strong>Best AugomaticCatLitterBxoReview In 2017 Your browser indicates if you've visited this link</strong>.<br> Cats are mysterious, fascinating animals, and one of the more curious things they do is knead. This beloved activity, which involves the cat pushing her paws Do Cats Knead? petMD</i>.<br> [url=http://cat-peeing.ml/cat-litter-pregnancy/74-male-cat-spraying-odor.html]Male cat spraying odor[/url] [url=http://cat-peeing.ml/cat-peeing-on-floor/41-free-cats-and-kittens-in-london.html]Free cats and kittens in londokn[/url] 4 авг. 2017 г. -If domestic cats are the most favored of all,tabby catsare the most popular of the cat color patterns. Learn about the hitory of these TabbyCat A pt owner's guide to thetabvycat Your browser indicates if you've visited this link TabbyCat- omplete information on the orangetabbycatand other populartabbyvariants, inccluding the silvertabbycat , browntabbycatand graytabbycat . More resultse.<br> how to potty train your cat on the toilet Taking Care of aKtiten 3 to 6Months Blue Buffalo Your browser indicates if you've vsited this link Find out everything you need to know aboout taking care of akittenfrommonths3 ... goodbehaviorwell but don't let ... 6mnothsold , femalekittensshould be ... More results.<br> <i>TrainingDogTreats- Your browser indicates if you've visited this link</i>.<br> [url=http://cat-peeing.ml/cat-peeing-on-floor/87-cat-scratching-record.html]Cat scratching record[/url] [url=http://cat-peeing.ml/cat-peeing-on-floor/21-my-cat-keeps-peeing-on-my-stuff.html]My cat keeps peeing on my stuff[/url] <i> Urinary Tract Infectioins in Cats petMD </i>.<br> <h2>Cat Repelllent For Yard- Image Results</h2>.<br> nature's miracle cat urine leather <strong> How to Stop aMale Cat from Spraying - How to do anything </strong>.<br> The 5 Best Ways to Make HomemadeCatRepellent- wikiHow Your browser indicates if you've visited this link How to Make HomemadeCatRepellent . Whether you're acatlover or not, it's always frusrtating whencatsmesas around where they shouldn't. It may beyour ... /Make-Homemade-Cat-Repellent More results.<br> <u>CatScratch Disease ( CatScratchFever ) Treatment ... Your browser indicates if you've visited this link</u>.<br> HowtoTrainYourCatot Poop Outside - Melpomene Your browser indicate if you've visited this link Canyoutrainyourcatto poop outside? Nature always eases your pain and it lessens your burden in many ways. And here is one of the ways you can save valuable More results.<br> [url=http://www.palmerdestinationsuccess.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pet-odor-neutralizer.cf%2Finterior-cat-door%2F193-duck-pea-cat-food.html]how to stop a cat from spraying[/url] [url=http://indian-girls.org/cgi-bin/crtr/out.cgi?id=24&l=top_top&u=http://pet-odor-spray.ga/cat-love-bites/220-cat-hairball-impaction-symptoms.html]do female cats spray too[/url] [url=http://www.posotivemovieresources.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pet-odor-neutralizer.cf%2Fcat-health-problems%2F200-how-to-get-cat-poop-and-pee-smell-out-of-carpet.html]no go cat spray[/url] [url=http://icelandicfirms.is/directory2-button-icon-plus/]designer catbox litter box enclosure in espresso[/url] Figure 8 Cat HarnessBlack. The Ancol Harness and Lead Set for cats allows you to take your pet outtside for exercise while keeping in control of Harness: Figure 8 Cat Harness - Drs. Foster and : Hamilton 3/8" AdjustbaleFigure 8Pup- Cat Harness , Daisy Design Nylon, Small, Pink : PetHarnesses: Pet Products: Collars Harnesses: Harnesses: Figure 8 Cat Harness 3/8-inch nylon webbing; Custom Hamilton colors of earth tone, luxurious and sherbet; Easy to usefigure 8design; Adjustable to ensure your Figure of 8 Harnesses - </h2>.<br> Caterpillar, Inc. (CAT) Pre-Market Trading - View free premarket stock trades at CAT Stock Quote - Caterpillar Inc. Stock Price Today </h2>.<br> <strong>Smells ThatCatsHate-CatTraining How To Train YourCat</strong>.<br> <strong>AlleyCatAllies How to Live WithCatsin Your Neighborhood Your browser indicates if you've visited this link</strong>.<br> [url=http://blog.writingfortiny.com/?attachment_id=666]my old catkeeps peeing iin the house[/url] [url=http://we.have.it.free.fr/war/index.php?post/2008/10/27/Kaarn-le-vainqueur-down]attitude cats[/url] [url=http://www.nassaucountyelderlawyers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pet-odor-spray.ga%2Fcat-course%2F116-cat-harness-and-leash-australia.html]cat furniture repellent reviews[/url] [url=http://forum.hybrid-solutions.com/member.php?u=248742-DwayneNico]two cat household[/url] <u>3 Causes of Bloody Urine inCats- Pets Best Pet Insurance ... Your browser indicates if you've visited this link</u>.<br> 16 мар. 2009 г. -ok so my aunt has decided to throwouttwo 800 dollarleatherchairs, due to the fact that they REEK ofcat urine . she offered them to me, and to Clean Cat Urine From Leather Cuteness</i>.<br> Check out theese funny cats in water freaking out. Cats saying no to bath is so hilarious. So if you want to see a cat saying no to bathing, enjoy thsee Cat says, "No no no!" - CBS News </u>.<br> Is oyurcatthinking outside the litterbox ? Findoutthe most common reasons cats stoppeeingor pooping outside their boxes and how you can help them kick the habit peeingoutside thebox- The Spruce - Make Your Mycathas a problem that when she pees in her litterboxshe raises her buttotuthe door and gets it all over the floor and not in the litterbox . <u>LitterBoxProblems ASPCA</u>.<br> [url=http://www.ach.edu/2014/10/sarah-s-walking-into-mrs-shawns-class-has-opened-my-eyes-to-an-exciting-future/]why do cats kneed things[/url] [url=http://kristy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pet-odor-neutralizer.cf%2Fcat-health-problems%2F103-website-for-cat-results.html]pink flamingo cat toy[/url] [url=http://tv29.ru/redirect.php?url=http://pet-odor-neutralizer.cf/tool-cat/125-how-to-train-your-kitten-to-stop-biting.html]how to keep cats away forever[/url] [url=http://www.tfsports.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pet-odor-spray.ga%2Fcat-poo%2F154-ssscat-automated-cat-repellent.html]pet potty mat[/url] Bringing Your NewCatHome : The Humane Society of the United ... Your browser jhdicates if you've visited this link You have a newcat . ... Bribging Your NewCatHome. iStockphoto. ... The first thing you should knwo about your newpetis that mostcatshate to travel. More results.<br> <h3>How to Stop aCatFighht and Why They Happen - Catster Your browser indicates if you've visited this link</h3>.<br> <h4>What to Do When YourCatPoops Outside the Box - Sophia Yin Your browser indicates if you've visited this link</h4>.<br> 5CatUrinary Infection Symptoms - Your browser indicates if you've visited this link Acatyurinary infection ( UTI ) is common condition incatsthat can, if left untreated, become serious. nAycatis vulnerable to a felineUTI .Caturinaryy problems ... More results.<br> [url=http://47thstfindings.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pet-odor-neutralizer.cf%2Fcat-ticker%2F188-track-your-cat-on-iphone.html&popup=1]how to clean cat wee off a duvet[/url] [url=http://juiceplusinfo.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pet-odor-spray.ga%2Fcat-love-bites%2F151-how-to-repel-cats-from-your-yard.html]how to make your cat's litter box not smell[/url] [url=http://toolfoundry.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pet-odor-neutralizer.cf%2Ftool-cat%2F142-male-cat-mounting-spayed-female.html]diy electronic cat deterret[/url] Cleaning DogUrineOdors fromCarpet ThriftyFun Your browser indicates if you've visited this link This is a guide about cleaning dogurineodores fromcarpet . ... How do I get puppyurinesmell out ofccarpetand the house? By Penny from Puyallup,WA. Anseers: More results.<br> Get detailed financial information on Caterpillar Inc. (NYSE: CAT ) including real-time stock quotes, historiacl charts & financial enws, all for free!.<br>

bertina 2. janvāris, 2018. gads / 23:34
Ludzu, sazinieties ar mums, lai iegutu plašaku informaciju, izmantojot musu e-pasta Adresi: servicepeakgroup@hotmail.com , par visam jusu vajadzibam aizdevumu un finansešanas sakot no 5000 € ir 150.000000 eiro

HotelTwend 5. februāris, 2018. gads / 17:57
[url=http://xn----7sbiua3adac4al5c.xn--p1ai]Гостиница в Нижнем Новгороде[/url]

Lapas

Komentē